Văn phòng Hà Nội: Phòng 1301 Nhà B11B Khu đô thị Nam Trung Yên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chi nhánh HỒ CHÍ MINH: 20 đường Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0946 311 881
Tel: (84-24) 628 10070 - Fax: (84-24) 628 10070

Thủ tục phá sản doanh nghiệp

Đăng ngày 04.02.2015 trong Các thủ tục cho doanh nghiệp
Thủ tục phá sản doanh nghiệp

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam thường gặp nhiều vướng mắc khi tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Điều này là do quy đinh pháp luật và trình tự thủ tục tại các cơ quan nhà nước còn nhiều bất cập, gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ, người lao động. Chính vì thế, Luật An Viên (ANVLaw) sẽ hỗ trợ và tư vấn cho Quý khách hàng trình tự và thủ tục phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Căn cứ vào Điều 5, Luật Phá sản 2014 thì  Thủ tục phá sản  được áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản bao gồm:

a) Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;

b) Phục hồi hoạt động kinh doanh;

c) Thanh lý tài sản, các khoản nợ;

d) Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

Như vậy, để nắm rõ được trình tự, thủ tục phá sản doanh nghiệp, dưới đây là chi tiết các bước tiến hành thủ tục như sau:

1. Nộp hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản:

- Các chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Chương II, Luật Phá sản 2014): chủ nợ, người lao động, doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước, cổ đông Công ty cổ phần, thành viên Công ty hợp danh;

- Tất cả các chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải đ­ược gửi cho Toà án có thẩm quyền theo quy định tại Điều 30 của Luật Phá sản 2014;

- Đối với các chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp khác nhau sẽ có nội dung đơn và hồ sơ, các tài liệu chứng cứ đi kèm khác nhau, được quy định cụ thể tại Chương II, Luật Phá sản 2014.

2. Tòa án thụ lý Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

Phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án Tòa án nhân dân phân công một Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán gồm 03 Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về quy chế làm việc của Tổ Thẩm phán quy định tại khoản 1 Điều này.

Xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu và xử lý như sau:

a) Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản;

b) Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ các nội dung quy định tại Điều 26, Điều 27, Điều 28 hoặc Điều 29 của Luật này thì Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn;

c) Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khác;

d) Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Thông báo việc xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải bằng văn bản và gửi cho người nộp đơn và doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán biết.

Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền và giải quyết đề nghị xem xét lại việc chuyển đơn

1. Tòa án nhân dân xử lý đơn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32 của Luật này có trách nhiệm chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền và thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản biết.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định chuyển đơn thì người nộp đơn hoặc Tòa án nhân dân được chuyển đơn có quyền đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp xem xét lại việc chuyển đơn.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Chánh án Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp giải quyết đề nghị xem xét lại việc chuyển đơn. Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng.

Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ nội dung quy định tại Điều 26, Điều 27, Điều 28 hoặc Điều 29 của Luật này thì Tòa án nhân dân thông báo cho người nộp đơn biết để sửa đổi, bổ sung. Thời hạn sửa đổi, bổ sung do Tòa án nhân dân ấn định, nhưng không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp đơn nhận được thông báo; trường hợp đặc biệt, Tòa án nhân dân có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày.

Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1. Tòa án nhân dân quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong các trường hợp sau:

a) Người nộp đơn không đúng theo quy định tại Điều 5 của Luật này;

b) Người nộp đơn không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 34 của Luật này;

c) Tòa án nhân dân khác đã mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

d) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút đơn yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật này;

đ) Người nộp đơn không nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

2. Quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải nêu rõ lý do trả lại đơn. Tòa án nhân dân có trách nhiệm gửi quyết định này cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

3. Kiểm kê tài sản, lập danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ:

- Thành lập tổ quản lý, thanh lý tài sản;

- Doanh nghiệp tiến hành kiểm kê toàn bộ tài sản theo bảng kê chi tiết đã nộp cho Toà án và xác định giá trị các tài sản đó;

- Việc kiểm kê tài sản đặt dưới sự quản lý, giám sát của tổ quản lý, thanh lý tài sản;

- Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản vẫn được tiến hành bình thường, nhưng phải chịu sự giám sát, kiểm tra của Thẩm phán và Tổ quản lý, thanh lý tài sản;

4. Triệu tập Hội nghị chủ nợ:

- Hội nghị chủ nợ do Thẩm phán ra quyết định thành lập và chủ trì hội nghị;

- Việc tổ chức Hội nghị chủ nợ trước hết là nhằm bảo đảm cho việc giải quyết một cách bình đẳng lợi ích kinh tế của các chủ nợ của doanh nghiệp;

- Hội nghị chủ nợ chỉ hợp lệ khi có sự tham gia của quá nửa số chủ nợ đại diện cho ít nhất 2/3 tổng số nợ không có bảo đảm tham gia;

- Nội dung của Hội nghị chủ nợ chủ yếu bàn và giải quyết về 2 vấn đề chính:

 • Xem xét thông qua phương án hoà giải, giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Thảo luận và kiến nghị với thẩm phán về phân chia tài sản của doanh nghiệp 

5. Thủ tục phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Thẩm phán ra quyết định áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh sau khi Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua Nghị quyết đồng ý với các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, kế hoạch thanh toán nợ cho các chủ nợ và yêu cầu doanh nghiệp phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;

- Nếu doanh nghiệp không thể phục hồi sẽ tiến hành thủ tục thanh lý tài sản;

- Trong trường hợp Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất không thông qua phương án phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh thì Thẩm phán sẽ không ra quyết định áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp và sẽ tiến hành luôn thủ tục thanh lý tài sản.

6. Thủ tục thanh lý tài sản:

- Chủ thể thực hiện việc xử lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục phá sản là Tổ quản lý, thanh lý tài sản. Thành phần Tổ quản lý, thanh lý tài sản gồm có:

 • Một chấp hành viên của cơ quan thi hành án cùng cấp làm Tổ trưởng;
 • Một cán bộ của Toà án;
 • Một đại diện chủ nợ;
 • Đại diện hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trường hợp cần thiết có đại diện công đoàn, đại diện người lao động, đại diện các cơ quan chuyên môn tham gia Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Thẩm phán xem xét, quyết định.

- Các bước tiến hành thủ tục thanh lý tài sản được quy định từ Điều 78 đến Điều 85, Luật Phá sản 2004.

7. Tuyên bố phá sản doanh nghiệp:     

- Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

Công ty Luật An Viên (ANVLaw) với đội ngũ luật sư và chuyên viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn về hồ sơ và thủ tục phá sản doanh nghiệp. Hãy liên hệ với Luật An Viên (ANVLaw), Chúng tôi tư vấn và cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tậm tâm và hiệu quả nhất

Các dịch vụ Luật An Viên (ANVLaw) cung cấp đến khách hàng:

1.      Tư vấn lập phương án phá sản;

2.      Tư vấn trình tự và thủ tục phá sản doanh nghiệp;

3.      Đại diện theo ủy quyền nộp Đơn yêu cầu phá sản;

4.      Đại diện theo ủy quyền trả lời các kiến nghị của người lao động, các chủ thể có liên quan…;

5.      Tư vấn trình tự khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

6.      Tư vấn các biện pháp bảo toàn tài sản cho doanh nghiệp.

 

Hãy liên hệ với Công ty Luật TNHH An Viên (ANVLaw) Quý khách sẽ được tư vấn và cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tận tâm và tốt nhất!

Hotline: 0946 311 881 
Email: cuong@anvlaw.com
Văn phòng Hà Nội:
Phòng 1301 Nhà B11B Khu đô thị Nam Trung Yên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội  
Tel: (04) 628 10070 - Fax: (04) 628 10070
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh:
20 đường Tô Hiến Thành, Phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0946 311 881 

 

Website: luatanvien.com  -  anvlaw.com

 

 

 

Nhận xét đánh giá

Đã có 75 phản hồi cho bài viết này

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bài viết xem thêm

   

  Hỗ trợ trực tuyến

  Luật sư Tư vấn:                       Skype

  Hotline: 0946 311 881

  Email  cuong@anvlaw.com

      

   

  FacebookFrTwitterYoutube

   

  Thống kế truy cập

  • Tổng truy cập: 842,661
  • Ngày hôm nay: 173 người
  • Tuần này: 2479 người
  • Tháng này: 5735 người
  • Năm này: 110318 người